fbpx

Absolute Service

BEL NU: 03 317 04 70

Privacy

Deze privacy policy is van toepassing op de website www.absoluteservice.be.

Dit is een website voor de diensten aangeboden door Absolute Service bvba (AS), ondernemingsnummer 0809602085, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Stationsstraat 36.

De website maakt gebruik van cookies. Meer gedetailleerde informatie over het soort gebruikte cookies en hun toepassing vindt u hieronder terug. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om gebruik te maken van een contactformulier en/of contact op te nemen per e-mail. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe websitetoepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige privacy policy.

 1. Verzameling van de gegevens

Ingevolge het gebruik van de website, contactgegevens en overige diensten kunnen een aantal persoonsgegevens verzameld worden. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna afgekort “gegevens”). De Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, niet limitatief, met name wanneer:

 • U zich registreert
 • U gebruik maakt van onze diensten
 • U solliciteert voor een vacature
 • U contact met ons opneemt via een (online) contactformulier, e-mail, e.d.
 • U zich abonneert op onze nieuwsbrief en/of gelinkt bent met sociale media
 • U eventueel deelneemt aan enquêtes

Onze onderneming kan uw gegevens rechtstreeks inzamelen of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

Met betrekking tot de gegevens kunnen door AS volgende categorieën worden verzameld en worden verwerkt, niet limitatief:

 • Administratieve gegevens en contactgegevens vb. naam, adres, telefoonnummer, emailadres, taalvoorkeur. Deze gegevens worden verwerkt om u correct te kunnen identificeren en te kunnen contacteren.
 • Tewerkstellingsvoorkeuren en eigenschappen vb. voorkeur job, periode en plaats tewerkstelling, opleidingsachtergrond, taal- en computerkennis, etc. Deze verwerking laat toe om aan jobmatching te doen en jobvoorstellen te formuleren met het oog op een eventuele tewerkstelling.
 • Contract- en tewerkstellinggerelateerde gegevens vb. samenstelling gezin, teneinde correcte arbeidsrechtelijke documenten op te maken en wettelijke verplichtingen na te leven die voortvloeien uit een arbeidsrelatie.
 • Bepaalde technische (vb. Ip adres) of algemene gegevens. Dit om zicht te krijgen op de functionaliteiten van onze website en het gebruik ervan en voor eventuele marketingstrategieën, studies en statistieken.

AS zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden tenzij u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening (vb. i.k.v. tewerkstellingsprocedure). Wij wensen te benadrukken dat bedrijven/kantoren die behoren tot onze ondernemingsgroep niet beschouwd worden als derden in zoverre zij de gegevens verwerken in opdracht van AS. In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties vb. sociaal secretariaat, fiscale verplichtingen of i.k.v. een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Bovendien kan onze onderneming beroep doen op onderaannemers teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden zoals onder andere ICT bedrijven die instaan voor onderhoud en beheer van de websites/interne registratiesystemen, juridische bijstand, sociaal secretariaat, marketing bureaus, enz. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens als een goede huisvader beheren en dit verwerken conform de wet 8/12/92 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 AVG/GDPR).

De gegevens worden bewaard zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid of conform de wettelijk opgelegde termijnen. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals onderhavig weergegeven.

Nucleus

Nucleus is een hosting solution builder, waarmee we onze website optimaal laten werken.

Alle data die we hiervoor verzamelen, wordt op een eerlijke en wettige manier verwerkt op de beveiligde servers van Nucleus. Nucleus beschikt over een ISO 27001-certificaat voor data-beveiliging.

De servers van Nucleus bevinden zich in België. Data-verwerking vindt dus niet plaats buiten de EU. Nucleus maakt gebruik van een Data Protection Officer die alle procedures inzake de verwerking van uw gegevens in het oog houdt. Hij waakt over uw privacy.

Nucleus GDPR-maatregelen

 1. Veiligheid

AS beoogt om, binnen de stand van de techniek, alle noodzakelijke technische, juridische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Hiertoe maakt onze onderneming gebruik van onder meer encryptie om de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens te beveiligen.  Verder wordt er gebruik gemaakt van onder andere firewalls, antivirussystemen en een interne paswoordbeveiliging van het registratiesysteem. Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is eveneens beperkt tot de daartoe door de onderneming aangestelde personen en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. De verwerking zal daarenboven gebeuren met inachtneming van de Wet bescherming persoonlijke levenssfeer (Privacywet 8/12/1992) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR EU2016/679).

 1. Rechten m.b.t. de verzamelde gegevens

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren, overdragen, beperken, zich tegen de verwerking verzetten of ze laten verwijderen overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR). Hij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail met dezelfde gegevens naar privacy@absoluteservice.be. Indien het antwoord geen voldoening zou verschaffen en de gebruiker meent dat zijn rechten i.k.v. de verwerking van zijn persoonsgegevens worden geschonden kan hij zich wenden tot de Toezichthoudende Autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). Voor actuele contactgegevens zie www.privacycommission.be.

 1. Minderjarigen en gebruik van de website

AS acht de privacybescherming van minderjaren erg belangrijk en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Onze onderneming zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen via haar website verzamelen. Zij moedigt minderjarigen aan, indien zij de website en/of toepassingen gebruiken en daarbij hun contactgegevens wensen over te maken, hun ouders voorafgaandelijk hiervan in te lichten en hun mening te vragen. AS adviseert eveneens dat de minderjarige en hun ouders deze privacystatement en de gebruiksvoorwaarden (samen privacy policy) van de website vooraf aandachtig lezen. Voor bepaalde verzoeken van de minderjarige gebruiker kan onze onderneming eerst om de toestemming van de ouders verzoeken. Wij behouden het recht om desgevallend naar de leeftijd van de gebruiker te vragen, doch kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien wij niet kunnen weten dat het de persoonsgegevens van een minderjarige betreft.

 1. Cookies

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil AS de bezoekers van haar website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat die informatie niet opnieuw moet worden ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

 • Soorten cookies die gebruikt kunnen worden

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door AS).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe om de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer het browserscherm wordt gesloten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 • Welke cookies gebruikt de website van AS?

De website maakt in het bijzonder gebruik van volgende cookies :

First party

Domein: absoluteservice.be

Naam cookie Type cookie Bewaarduur
_ga Analytische cookies 2 jaar na sessie
_gid Analytische cookies 24 uur
wfvt_1780042614 Analytische cookies 30 min
wordfence_verifiedHuman functionele cookie 1 dag

[De website van AS voorziet in social media knoppen. Deze geven de optie om bepaalde content te delen met het netwerk van de gebruiker. Deze weergegeven iconen vormen enkel een link naar de aanbieder van de betreffende social media (vb. Facebook, Twitter). Deze kunnen vervolgens cookies plaatsen.

Voor eventuele cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.]

Google Analytics 

Via onze website plaatst het Amerikaanse bedrijf Google een cookie, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden wat bezoekers doen op de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google. Google bewaart deze informatie vervolgens op servers in de Verenigde Staten. Het bedrijf stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Privacybeleid van Google

 

 • Hoe zet u cookies uit?

Zoals hierboven uiteengezet heeft het gebruik van cookies een bepaald nut. Hou er dus rekening mee dat wanneer u deze uitschakelt bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Als u de cookies toch wenst te blokkeren kan u dit, afhankelijk van de browser die u gebruikt, als volgt doen:

 1. Links naar andere websites of applicaties

De website kan links bevatten van naar sites van onze partners. AS kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR) ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

 

 1. Wijzigingen

AS reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) privacy policy. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

 1. Contact

Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via privacy@absoluteservice.be of via brief aan Absolute Service bvba, Stationsstraat 36, 2950 Kapellen.

close
cookie Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u absoluteservice.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Bekijk onze cookie policy. Ok, ik ga akkoord