fbpx

Absolute Service

BEL NU: 03 317 04 70

Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.absoluteservice.be.

Dit is een website voor de diensten aangeboden door Absolute Service bvba (AS), ondernemingsnummer 0809602085, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Stationsstraat 36.

Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op bovenvermelde website. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe websitetoepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige gebruiksvoorwaarden. Het is sterk aangeraden om naast deze gebruiksvoorwaarden ook de Privacystatement van de website te raadplegen, die eveneens op de website is terug te vinden. Door uw bezoek aan de website, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de site.

  1. Informatie- weergave

Alle gegevens op de website worden door Absolute Service met de grootste zorgvuldigheid onderhouden. Desondanks kunnen fouten of leemten mogelijk zijn. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies kan onze onderneming geen garanties geven omtrent de accuraatheid, toereikendheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden. Daarom wijst AS alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot het gebruik van interactieve toepassingen. De informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De gebruiker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van deze informatie.

  1. Intellectuele rechten

De teksten, het logo, de afbeeldingen, codes, de informatie, interactieve toepassingen enz. horen toe aan AS en zijn wettelijk beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren, verzenden, publiceren, distribueren, verkopen, aanpassen of wijzigen van de website, informatie of een deel ervan, op welke wijze dan ook is behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van AS verboden.

  1. Gedrag van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de websites, onderdelen of andere toegankelijke diensten te gebruiken conform een “goede huisvader”, volgens deze gebruiksvoorwaarden en de geldende wet- en regelgeving.

Het is verboden om de diensten te gebruiken op een wijze die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, obsceen, onwettig, lasterlijk of bedreigend materiaal of materiaal dat aanzet tot racisme of xenofobie te verzenden of te uploaden, materiaal met een commerciële, publicitaire of promotionele boodschap te verzenden of te uploaden.

De website, onderdelen of andere toegankelijke diensten mogen niet worden gebruikt om reclame, “junk mail”, spam, ongevraagde kettingbrieven of elk ander bericht dat zichzelf vermenigvuldigt of dat ongewenst is, te verzenden of te uploaden. Ze mogen evenmin worden gebruikt op een wijze die de website, de diensten of de prestaties van derden verstoort, beschadigt of hindert b.v. door middel van de overdracht van onredelijk grote bestanden. Ze mogen niet worden gebruikt om virussen of andere schadelijke programma’s te verzenden of te uploaden.

De gebruiker zal ook geen gebruik maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor de website of de inhoud ervan wordt aangewend voor een ander doeleinde dan waarvoor deze wordt aangeboden/weergegeven op de website. De gebruiker mag ook geen toegang verschaffen tot inhoud op de website die niet voor hem bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining” of andere techniek. Verder zal de gebruiker de eventuele kwetsbaarheid van de website niet testen.

  1. Plichten van AS t.a.v. de website

AS stelt alles in het werk om de toegang en de goede werking van de website te garanderen. Dit betreft echter uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Onze onderneming kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of enige beperking in gebruik, enz. AS kiest naar eigen goeddunken de technische middelen die nodig zijn om de toegang en goede werking optimaal te verzekeren.

AS tracht binnen haar mogelijkheden en op evenredige wijze in de beveiliging van de website te voorzien. Ondanks alle inspanningen kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. AS is niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van eventuele gegevens, b.v. wanneer de website of servers van AS worden aangevallen door derden.

  1. Sociale media en andere links

Op de website zijn links naar sociale media opgenomen. Bij het gebruik van deze websites dienen eveneens de voorwaarden van de sociale media sites nageleefd te worden. Het zijn interactieve sites. AS heeft bijgevolg niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende sites en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

Dezelfde bepaling is van toepassing op links naar andere websites of pagina’s van partners/derden. Het plaatsen van links naar deze sites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Onze onderneming verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud en andere kenmerken van de websites en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden noch voor schade door het gebruik ervan. AS verwijst eveneens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites.

  1. Wijzigingen

AS reserveert het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) privacy policy. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

  1. Contact

Hebt u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via privacy@absoluteservice.be of via brief aan Absolute Service bvba, Stationsstraat 36, 2950 Kapellen.

close
cookie Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u absoluteservice.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Bekijk onze cookie policy. Ok, ik ga akkoord